قابلیت دسترسی

اندازه متن

This site uses the Open Source Content Management System Plone and has been designed to be completely accessible and usable, working in accordance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG v1.0). If there is anything on this site — accessibility or validation related — that is not according to the standard, please contact the مدیریت سایت, and not the Plone Team.

کلیدهای دسترسی

کلیدهای دسترسی ابزارهای جهت‌یابی‌ای هستند که به شما این امکان را می‌دهند که با استفاده از صفحه‌کلید خود در این سایت حرکت کنید.

کلیدهای دسترسی قابل‌استفاده

این سایت از ساختاری بهره می‌برد که با بیشتر توصیه‌های بین‌المللی در مورد کلیدهای دسترسی تطابق دارد. به شرح ذیل:

  • 1 — Home Page
  • 2 — Skip to content
  • 3 — Site Map
  • 4 — Search field focus
  • 5 — Advanced Search
  • 6 — Site navigation tree
  • 9 — Contact information
  • 0 — Access Key details

گزارش قابلیت‌دسترسی

ما متعهد شده‌ایم که از دانش و فهم خود در مورد این که افراد مختلف چگونه از اینترنت استفاده می‌کنند، بهره برده تا وبگاهی توسعه دهیم که برای استفاده همگان روشن و ساده باشد.

اعتبارسنجی

ما از XHTML 1.0 و CSS که با مشخصات تعیین‌شده توسط W3C تطابق دارد استفاده کرده‌ایم چرا که معتقدیم قابلیت‌استفاده و قابلیت‌دسترسی نیاز به شالوده استواری دارد. درصورتی که چیزی در این سایت معتبر نیست، لطفا با مدیریت سایت تماس بگیرید و نه تیم پلون.

We have also endeavoured to achieve AA accessibility as measured against version 1.0 of the WCAG. We are aware however, that a number of the checkpoints of the WCAG are subjective — and although we are sure that we have met them squarely, there may be instances where interpretation may vary.

Tag Cloud